De Seniorenraad

Groep15_500x360

Samenstelling

De Seniorenraad bestaat uit 15 leden en is samengesteld uit leden van de ouderenbonden (ANBO, KBO, PCOB), samenwerkend in de Samenwerkende Bonden voor Senioren Amersfoort (SBSA), de plaatselijke afdelingen van de vakbonden CNV en FNV en uit een aantal individueel aangezochte leden.

Samenstelling op 1 januari 2015

Vanuit de SBSA: de dames van Aert, Van Hensbergen en de heren Asbreuk, Lokhorst, van der Pol en van Rooijen.

Op persoonlijke titel: de dames van Es, Jonk-den Daas, van der Laan, Lammers, Vizir en de heren van Baggum, Van den Breul, Dorgelo en Hooijer (voorzitter).

Taken

De taak van de Seniorenraad Amersfoort is 'gevraagd’ en 'ongevraagd’ advies uitbrengen aan het College van B & W over de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van zaken die voor senioren in de Gemeente Amersfoort van belang kunnen zijn.

De taken en werkwijze liggen vast in een Reglement en in het stuk "Organisatie&Werkwijze".

De raad komt één keer per maand bijeen in een openbare vergadering in het Stadhuis. Daarbij is eveneens de vaste contactambtenaar aanwezig.

Het inhoudelijk voorwerk binnen de SRA wordt verricht door het Dagelijks Bestuur en de commissies: Mobiliteit, Welzijn & Zorg en Wonen

Daarnaast onderhoudt de raad contacten met diverse organisaties die werkzaam zijn op het terrein van senioren.

SLUITEN

LOGIN