Home

Welkom op de website van de Seniorenraad Amersfoort

Hier vindt u informatie over de samenstelling, de taken en de werkwijze van de Seniorenraad (SRA).

De Seniorenraad heeft tot taak het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over de voorbereiding en uitvoering van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor zover dit betrekking heeft op of gevolgen heeft voor de senioren in de gemeente Amersfoort.

Dit houdt in dat de Seniorenraad onder meer kan adviseren over:

  • het seniorenbeleid als specifiek beleidsterrein en als onderdeel van dan wel in samenhang met andere gemeentelijke beleidsterreinen;
  • de uitgangspunten van en voornemens voor seniorenbeleid;
  • het gevoerde beleid in relatie tot de daarvoor vastgestelde uitganspunten.

 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Wmo-beleidskader, lokaal gezondheidsbeleid, minimabeleid, wonen voor senioren en de positie van senioren in verkeer en openbaar vervoer.

SLUITEN

LOGIN